Jeszcze żaden audyt nie zaszkodził żadnej witrynie

Jeszcze żaden audyt nie zaszkodził żadnej witrynie

Jaka jest efektywność pomiarów krzyżowych jakości witryny?

W internecie wiele jest narzędzi udostępnianych nieodpłatnie, umożliwiających zautomatyzowany pomiar wybranych atrybutów witryny. Narzędzia te są często rekomendowane jako — „umożliwiające wykonanie samodzielnego, szybkiego audytu SEO”. Audyt SEO to weryfikacja wybranych parametrów witryny celem ich optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych.

Narzędzia pomocne w audycie SEO

Jeszcze żaden audyt nie zaszkodził żadnej witrynie. Właściwa interpretacja wyników audytu i wdrożenie zaleceń pokontrolnych może wpłynąć na poprawę m.in. wydajności i przełożyć się na miejsce witryny w wynikach wyszukiwania.

Zastosuj pomiar krzyżowy!

W tym miejscu warto się zastanowić nad wiarygodnością pomiarów pozyskanych przy pomocy ogólnodostępnych, nieautoryzowanych narzędzi testujących, które wykonują testy nieformalne (testy formalne wykonywane są w warunkach laboratoryjnych). Wiarygodność oceny wybranych atrybutów witryny, które mogą być zmienne w czasie i zależne od czynników zewnętrznych (otoczenia witryny) można zwiększyć poprzez pomiar krzyżowy. Pomiar krzyżowy polega na testowaniu wybranych parametrów witryny przy pomocy co najmniej dwóch narzędzi testujących. W interpretacji tak pozyskanych wyników pomocne mogą być metody statystyczne np. wskaźnik podobieństwa struktur.

Studium przypadku

Pomiarom poddano wybrane atrybuty charakteryzujące wydajność witryny HomeProject.pl, w tym: wydajność wyrażoną syntetyczną notą Google PageSpeed Score, czas wczytywania witryny w oknie przeglądarki (load time), rozmiar witryny (page size) oraz liczbę zapytań (requests). Pomiary wykonano przy pomocy siedmiu ogólnodostępnych narzędzi testujących (tab. 1).
Nadrzędnym celem pomiarów była odpowiedź na pytanie: czy istnieją różnice w pomiarach wybranych atrybutów witryny w zależności od aplikacji testującej?

Audyt SEO

Ta sama witryna a różne wyniki pomiarów

Badania pokazały, że istnieją różnice w pomiarach tych samych parametrów witryny, wykonanych przy pomocy różnych narzędzi. Największe wahania odnotowano w przypadku pomiaru rozmiaru witryny (plików składowych witryny? użytkownik nie ma pewności co tak naprawdę jest mierzone). Rozpiętość ta sięgała od 71KB do 1070KB. Wyniki uzyskane przy pomocy sześciu aplikacji są stosunkowo podobne, natomiast wynik uzyskany przy pomocy aplikacji Sunspot jest znacząco różny, stąd został uznany za niewiarygodny. Różny był także czas wczytywania witryny w oknie przeglądarki i zależny od aplikacji testującej oraz godziny pomiaru. Znacznie mniejsze wahania odnotowano w przypadku pomiaru wydajności. Wszystkie aplikacje testujące deklarowały wykorzystanie modułu pomiarowego Google PageSpeed*. Pomimo tego uzyskane wyniki oscylowały w przedziale od 59 do 64%, przy czym wyniki zwrócone przez aplikacje Pingdom (performance grade) oraz GTmetrix (PageSpeed Score) są trudne w interpretacji bowiem nie jest wyjaśnione jakiej wydajności dotyczą (desktop, mobile, innej?).

*Page Speed Insights mierzy wydajność witryn na urządzeniach przenośnych i komputerach. Dwukrotnie pobiera URL: poprzez klienta komórkowego i komputerowego. Aplikacja mierzy czas wczytywania części strony widocznej na ekranie oraz czas pełnego wczytania strony. Wynik pomiaru plasowany jest w przedziale od 0 do 100 punktów1. PageSpeed Insights sprawdza czy witryna może zostać wygenerowana na urządzeniu przenośnym w czasie krótszym niż jedna sekunda. W teście „mobile” istotny jest czas wygenerowania fragmentu witryny widocznego na ekranie (Above The Fold — ATF)2.

Tabela 1. Wyniki pomiarów wybranych atrybutów witryny HomeProject.pl

SEO audit tool Google PageSpeed Load time (s) Load time (s)
POMIAR II
Page size (KB) Requests
M D
Google PageSpeed 59 61
Pingdom Performance grade
85
2.96 1.54 894 30
Gtmetrix PageSpeed Score
72
3.4 3.80 932 33
Webspeed 60 62 1.415 1.47 1070
ClearSense 59 61 972 59
Sunspot 1.1 0.91 71
pozycjonowanie.pl Szybkość strony
61-62
1.97 1.97 953 Liczba zapytań
59
zadroweb
SEO Auditor
Google Page Speed
59-64
2.63 3.11

Źródło: opracowanie własne

Czy wynik pomiaru jest wiarygodny

Wiarygodny wynik pomiarów można uzyskać poprzez wielokrotny (ponawiany w czasie) pomiar krzyżowy. Następnie tak pozyskane noty należy poddać normalizacji z wykorzystaniem metod statystycznych (np. unitaryzacji zerowanej), tak aby pozyskać syntetyczną notę skumulowaną. Pozwala to uwzględnić odchylenia i zaprezentować ujednolicony, skumulowany, wiarygodny wynik końcowy.

Źródła
O narzędziu PageSpeed Insights
Analiza witryn komórkowych w PageSpeed Insights

Skip to content