Audyt SEO – czym jest profilowanie witryny?

Audyt SEO – czym jest profilowanie witryny?

Audyt SEO – czym jest profilowanie witryny?

Z analizy wyników audytu SEO można utworzyć „profil technologiczny”, swoistą charakterystykę witryny zawierającą ogólny opis jej najistotniejszych atrybutów bez jej wcześniejszego przeglądania (nie znając strony w ogóle). O trafności profilowania decydują dwa czynniki: doświadczenie audytora i zakres audytu wykonywanego przez aplikację testującą. Trochę teorii: więcej o profilowaniu…

Analityka internetowa

Istotą profilowania jest utworzenie charakterystyki witryny tylko i wyłącznie na podstawie wyników audytu SEO. Profilowanie wyklucza wcześniejsze przeglądanie witryny.

Przyjrzyjmy się wynikom eksperymentu

Eksperyment

Testom nieformalnym SEO, w warunkach zwykłego użytkowania, poddano cztery witryny internetowe zestawione parami (tab. 1). Audyt przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji internetowej pozycjonowanie.pl. Dobór witryn był celowy i zależał od wyniku uzyskanego w audycie SEO – wynik ten musiał być jednakowy. Witryny wybrano zatem w oparciu o analizę in situ – diagnozę stanu zastanego – tj. analizę syntetycznej noty końcowej pozyskanej przy pomocy aplikacji testującej pozycjonowanie.pl. Jednocześnie nie przeglądano testowanych witryn. W dalszym etapie przeanalizowano wyniki audytu SEO. Celem eksperymentu była odpowiedź na pytania:

 1. Czy z analizy atrybutów SEO można utworzyć „profil technologiczny”, swoistą charakterystykę witryny bez jej wcześniejszego przeglądania? Czy poprzez „profilowanie” możliwe jest utworzenie trafnego opisu najistotniejszych cech witryny? Jeśli tak to od czego zależy trafność profilowania?
 2. Czy witryny, które uzyskały (bardzo) podobny lub identyczny wynik w audycie SEO muszą być do siebie podobne? Jak bardzo? W jakich płaszczyznach?
 3. Co decyduje o ostatecznym kształcie noty końcowej audytu SEO?

Tabela 1. Wyniki audytu SEO wybranych witryn internetowych

Witryna A B Y Z
Ocena końcowa SEO 1/5 1/5 4/5 4/5
Domeny odsyłające 3 b/d 70 101
Czas na stronie b/d b/d b/d b/d
Odsłon na stronie b/d b/d b/d b/d
Domain Rank b/d b/d 19/100 16/100
Błędy krytyczne 1 6 0 0
Ostrzeżenia 6 7 7 3
Poprawne 17 11 17 20
Szybkość strony 0 67 64 67
Czas ładowania strony (s) 12.74 2.72 6.93 2.81
Waga strony (MB) 10.66 1.80 4.65 1.25
Liczba zapytań 95 44 123 69
Wskaźnik odrzuceń b/d b/d b/d b/d
Analiza SEO 73 3/100 88 90
Linki przychodzące 10 0 2k 577
Zaindeksowane strony w Google 111 10 49 30
Wpływ mediów społecznościowych 30 b/d 132 10
RWD 0 0 1 0
Inne niekoniecznie typowe Możliwa kompresja
grafik o 7,7 MB (76%).
Włączony
DNS Wildcard*
brak brak

*Subdomena typu wildcard zastępuje każdą inną nieokreśloną subdomenę.

Wynik profilowania

1. Witryna A (ocena 1/5) – prezentacja witryny w formie zrzutu ekranu – „trapezowej 3D” – nie daje jednoznacznej odpowiedzi czy witryna jest responsywna (ryc. 1). Taka prezentacja być może jest efektowna lecz nie pozwala wydać w tym zakresie jednoznacznego osądu. Dalsza analiza wyników audytu wykazała zasoby zamieszczone w folderze wp-content co oznacza, że witryna została utworzona w oparciu o WordPress CMS. Jeśli był on aktualny można założyć responsywność witryny.

Responsywność Rycina 1. Pozycjonowanie.pl — fragment prezentacji wyników audytu SEO
Źródło: pozycjonowanie.pl

Wyniki audytu wykazały, że do utworzenia witryny wykorzystano zbyt duże pliki graficzne, które znacząco zwiększały wagę strony. To z kolei wpłynęło na ocenę jej wydajności, której w audycie przyznano notę 0/100 punktów. Kompresja grafik to pierwsze działanie, które należałoby podjąć celem poprawy wyników osiąganych przez witrynę. Brak analizy komponentów składowych witryny nie pozwala jednoznacznie wskazać czy ma ona charakter statyczny czy też dynamiczny.
Atrybuty witryny określone w drodze profilowania:

 • CMS,
 • responsywność (wynikająca z CMS),
 • słaba wydajność,
 • wskazana optymalizacja grafik.

2. Witryna B (ocena 1/5) – brak zaawansowanej grafiki i funkcjonalności, brak sygnałów społecznościowych. Brak danych na temat autorytetu witryny potwierdza jej niską jakość (on-site SEO) i niedostatki w jej otoczeniu (off-site SEO) – brak linków przychodzących, brak odwiedzin, brak aktywności w social media. Niedostatki w zakresie znaczników meta (meta elements) sugerują, że witryna może mieć więcej błędów składniowych kodu. Wskaźnik wydajności rzędu 67/100, czas wczytywania strony 2.72s i stosunkowo mały rozmiar plików 1.80 MB (w porównaniu do pozostałych) wskazują, że może to być witryna statyczna. Niska ocean w teście SEO sugeruje, że powinna być gruntownie przebudowana lub zastąpiona nową. Atrybuty witryny określone w drodze profilowania:

 • brak CMS,
 • brak responsywności,
 • błędy W3C,
 • witryna statyczna (zarządzanie poprzez FTP).

3. Witryna Y (ocena 4/5) – wynik audytu wykazał, że jest to witryna responsywna, wykonana w oparciu o WordPress CMS, o względnie dobrym stanie technicznym. Pliki graficzne zoptymalizowane. Relatywnie duże pliki JavaScript: 2.48 MB – mogą wymagać optymalizacji.

4. Witryna Z (ocena 4/5) – witryna wykorzystuje jQuery co może świadczyć, że prezentuje obiekty dynamiczne (rotator, karuzelę obrazów etc.). Atrybuty witryny wskazują, że nie jest ona dostosowana do urządzeń mobilnych. Co zatem przesądza o dobrym wyniku audytu 4/5? W porównaniu do pozostałych, witryna wyróżnia się liczbą domen linkujących (101) i brakiem tzw. błędów krytycznych.

Witryny, którym przyznano ocenę 1/5 charakteryzuje znikoma liczba domen odsyłających i niewielka liczba linków zwrotnych. Przy ich ocenie wykazano błędy krytyczne (wymagające niezwłocznej poprawy). Witryny te cechuje niska lub zerowa wartość wskaźników autorytetu. Jednocześnie trudno wnioskować jaki wpływ na ocenę końcową audytu pozycjonowanie.pl ma technika wykonania witryny, w tym responsywność i wydajność, choć w przypadku witryny A wydaje się, że atrybut ten przesądził o nocie końcowej. Witryny ocenione na 4 punkty były ich przeciwieństwem, chociaż charakteryzowały je liczne niedostatki.

Podsumowanie eksperymentu

Z analizy atrybutów SEO można utworzyć „profil technologiczny”, swoistą charakterystykę witryny bez jej wcześniejszego przeglądania (nie znając strony w ogóle). O jego trafności decydują dwa czynniki: doświadczenie audytora i zakres audytu wykonywanego przez aplikację testującą (funkcjonalność aplikacji). Efektywność profilowania zwiększają testy krzyżowe. W profilowaniu pomocny może być punkt odniesienia.

Wskaźniki jakości

Witryny, które uzyskały identyczny lub podobny (w zależności od skali oceny) wynik audytu SEO mogą być całkowicie różne i posiadać atrybuty przesądzające o niskiej ocenie końcowej. Mogą być także do siebie podobne (w wybranych aspektach techniki wykonania), przez co mogą zostać podobnie ocenione.

W przypadku aplikacji pozycjonowanie.pl trudno jest jednoznacznie wskazać, który atrybut przesądza o ostatecznej ocenie SEO jedynie w oparciu o analizę wyniku kilku testów. Część aplikacji testujących wykonuje audyt SEO w jasno określonych płaszczyznach. Przykładowo – 30 ze 100 możliwych do uzyskania punktów przyznawane jest w audycie SEO za spełnienie warunku responsywności, a 40 za wydajność. Wydajność jest zatem, w tym przypadku, bardziej premiowana i ma większą wagę w ocenie końcowej.

Audyt SEO, udostępniony w ramach witryny pozycjonowanie.pl nie stawia jednoznacznej diagnozy na temat responsywności witryny. Owszem o atrybucie tym można wnioskować przeglądając wyniki zamieszczone w module „Zrzut strony”, jednak prezentacja ta jest niedoskonała – zniekształcona i niejednoznaczna. Z wyników audytu nie dowiemy się też o komponentach składowych witryny. Można to jedynie podpatrzyć analizując treści rozdziału „Rekomendacje dotyczące szybkości strony”, w którym prezentowane są adresy URL zasobów składających się na witrynę. Wymaga to jednak pewnego doświadczenia, a tak poczynione wnioski pozostają w sferze domysłów.

Do najistotniejszych parametrów aplikacji pozycjonowanie.pl, które utrudniają profilowanie można zaliczyć:

 1. Brak jednoznacznego wskazania responsywności witryny. Analiza „zniekształconych zrzutów ekranu” tego nie ułatwia.
 2. Brak testu poprawności składniowej kodu.
 3. Brak analizy komponentów składowych witryny, w tym systemu zarządzania treścią.
 4. Ogólna analiza social media.

Witryna A okazała się witryną responsywną. Diagnoza postawiona jedynie w oparciu o analizę zrzutu ekranu okazała się błędna. Wyniki testów wskazują, że w audycie SEO udostępnianym na stronie pozycjonowanie.pl responsywność nie odgrywa znaczącej roli (ustępuje miejsca ocenie innych atrybutów). Jednocześnie trudno wskazać, który atrybut odgrywa w ocenie najistotniejszą rolę. Można jednak zauważyć, że wysokość noty końcowej zależy od liczby błędów krytycznych.

Skip to content