Mobilna wydajność: testy ad-hoc wydajności mobilnej

Mobilna wydajność: testy ad-hoc wydajności mobilnej

Mobilna wydajność: testy ad-hoc wydajności mobilnej

Warto przyjrzeć się wynikom doświadczenia, które polegało na jednostkowym pomiarze wydajności prototypowej witryny internetowej w trybach desktop oraz mobile. Testy wykonano w formie tzw. migawki, tzn. odczytano wartości wybranych wskaźników zagregowanych, pozyskane w danym czasie (pomiar jednostkowy).

Testy wydajności są jednym z wyznaczników jakości i bywają punktem odniesienia do dalszego udoskonalania witryny lub aplikacji internetowej, np. aplikacji mapowej. Z badań wypływa konkluzja, że wyniki tego typu pomiarów (tj. pomiarów ad-hoc) mogą być przydatne, gdy potrzebna jest szybka (poglądowa) diagnoza wydajności witryny lub aplikacji internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyniki pomiarów wydajności przedstawione w postaci wskaźników zagregowanych mogą być niemiarodajne lub mało precyzyjne.

Na podstawie artykułu:
Król, K. (2021). Mobile performance – example of website performance testing. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (ISBN: 978-0-9998551-7-1). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.17111135

Pomiary wykonano przy pomocy trzech narzędzi testujących: Dareboost, Geekflare oraz PageSpeed Insights. Narzędzia te wybrano z uwagi na ich częste zastosowanie w badaniach wydajności witryn i aplikacji internetowych.

Nie odnotowano istotnych rozbieżności pomiędzy wydajnością testowanej witryny na urządzeniach stacjonarnych i przenośnych.

Zasadniczo wydajność ocenianej witryny była zadowalająca zarówno w trybie desktop, jak i mobile (w trakcie pomiaru i w przyjętym modelu badań). Zagregowane wskaźniki wydajności przyjmowały wartości w górnych granicach, chociaż należy zwrócić uwagę, że Speed Index (SI) to destymulanta. Oznacza to, że zalecana jest jak najmniejsza wartość tego wskaźnika.

Wyniki pomiarów wydajności przedstawione przy pomocy wskaźników zagregowanych mogą być niemiarodajne lub mało precyzyjne. Punktem newralgicznym (w przyjętym modelu badań) wydaje się być wartość wskaźnika Speed Index. Jest to wskaźnik, który jest „wrażliwy” na najdrobniejsze zmiany w obrębie witryny, które mogą mieć przełożenie na wydajność. Dlatego też skuteczność zabiegów optymalizacyjnych powinna być weryfikowana w pierwszej kolejności w oparciu o analizę tego wskaźnika (w przyjętym modelu badań). Google rekomenduje, aby wartość Speed Index nie przekraczała 1000 jednostek, tymczasem w przypadku testowanej witryny wartość ta wyniosła 2667 jednostek w testach na urządzeniach mobilnych i 1675 jednostek w testach na urządzeniach stacjonarnych. Zatem pomimo relatywnie wysokich wartości wskaźników Performance Score oraz Dareboost Score istnieje możliwość i potrzeba poprawy wydajności testowanej witryny.

Wartości zagregowanych wskaźników wydajności pokazują w sposób ogólny czy witryna wymaga optymalizacji czy też nie. Jeżeli wartości te są niskie, poprawy mogą wymagać elementy witryny wykazane w raporcie szczegółowym, który stanowi najczęściej podsumowanie testu. Optymalizacja detali projektowych może przyczynić się do poprawy wydajności i przełożyć się na wartości wskaźników zagregowanych.

Jednostkowy pomiar wydajności stanowi pewnego rodzaju „fotografię stanu zastanego” (stanu istniejącego w danej chwili). Tego typu pomiary (pomiary ad-hoc) mogą mieć zastosowanie, gdy potrzebna jest szybka (poglądowa) diagnoza wydajności witryny lub aplikacji internetowej. Przykładowo pomiary wydajności typu ad-hoc mogą być przydatne podczas bezpośrednich rozmów (spotkań) z klientem lub użytkownikiem. Mogą stanowić argument w dyskusji lub przedstawiać skalę zjawiska (np. jak szybko dana witryna wczytuje się w oknie przeglądarki). Zagregowane wskaźniki wydajności (pozyskane jednostkowo w określonym czasie) nie dostarczą jednak informacji o dynamice działania całego systemu (brak informacji o amplitudzie wahań wydajności oraz wydajności w warunkach skrajnych). Może się bowiem okazać, że wartość jednostkowego pomiaru będzie zadowalająca, podczas gdy witryna lub aplikacja będzie miała tzw. wąskie gardła, tzn. wydajność systemu może być mniejsza przy wykonywaniu określonych operacji.

Skip to content