Wybrane publikacje

Wybrane publikacje

2018

 • Król, K. (2018). Marketing treści w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 29, 175-185. DOI: http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2018.1.14; [pobierz]
 • Król, K. (2018). Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki. Marketing i Rynek, 3, 32-36.
 • Król, K. (2018). Wirtualizacja oferty agroturystycznej. Handel Wewnętrzny, 1(372), 274-283. [pobierz]
 • Król, K. (2018). Wizards and generators in teaching information technologies to students of engineering. 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Proceedings, Volume 17 (Jelgava, May 23-25, 2018), pp. 1260-1269. DOI: http://dx.doi.org/10.22616/ERDev2018.17.N502
 • Król, K., Gawroński, K. (2018). Informational, Educational, and Scientific Values of Environmental Data Interactive Visualizations. Geomatics and Environmental Engineering, 12(2), 51-62. DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.2.51
 • Król, K., Muchová, Z. (2018). Opportunities of financing local spatial development plans from private resources — the study in terms of Poland and the Slovak Republic. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 17(1), 29-40. [pobierz]

2017

 • Król, K. (2017). Adresy internetowe gospodarstw agroturystycznych i ich wartość informacyjna. Folia Turistica, 45, 79-92. DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.0508; [pobierz]
 • Król, K. (2017). Analiza porównawcza wybranych technik interaktywnej prezentacji danych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria, 342, 86-98. [pobierz]
 • Król, K. (2017). Domena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznych. Turyzm, 27(1), 25-31. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.27.1.03
 • Król, K. (2017). Internet domains promoting agrotourist farms. Tourism, 27(1), 23-29. DOI: https://doi.org/10.1515/tour-2017-0003
 • Król, K. (2017). Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych — Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 33-40. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.33
 • Król, K. (2017). Promoting of agrotourism on the Internet — A lesson from the Visegrad Group countries. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(46), 805-813. DOI: http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00383
 • Król, K. (2017). The quality of the websites of agritourism farms in Visegrad Group countries in the light of selected synthetic measures. Economic and Regional Studies, 10(4), 76-85. DOI: https://doi.org/10.29316/ers-seir.2017.36
 • Król, K. (2017). Trendy projektowe w prezentacji gospodarstw agroturystycznych w Internecie. W: J. Zawadka (red.), Turystyka i Rozwój Regionalny (nr 7). Doświadczenia i wyzwania w rozwoju turystyki (s. 37-47). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. DOI: https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.4; [pobierz]
 • Król, K. (2017). Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 18(67), 58-72. DOI: http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.23
 • Król, K. (2017). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90), 27-39.
 • Król, K. (2017). Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych. W: M. Borski (red.), Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane (s. 267-278). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Król, K. (2017). Wybrane zagadnienia prawne i praktyka e-mail marketingu w promocji i sprzedaży usług agroturystycznych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3(89), 54-65.
 • Król, K. (2017). Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(3), 33-43. DOI: http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2017.104.3.19
 • Król, K. (2017). Z archiwów internetu. Zmiany w sposobie prezentacji oferty agroturystycznej. Marketing i Rynek, 11, 19-27.
 • Król, K., Gawroński, K. (2017). Analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Polsce w latach 2012-2015. Zarządzanie Publiczne, 2(38), 219-231. DOI: http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.018.7233
 • Król, K., Gawroński, K., Halva, J., Pagáč, J. (2017). A betterment levy in Poland and a "fee payable to development" in the Slovak Republic — differences and similarities. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(2), 137-146. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.137
 • Król, K., Halva, J. (2017). Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Economic and Regional Studies, 10(2), 50-59. [download]
 • Król, K., Król, M. (2017). Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych. Roczniki Administracji i Prawa, XVII, 209-222. [pobierz]
 • Król, K., Prus, B. (2017). Comparison of chosen methods of interactive geovisualization on the basis of a monuments register in Poland. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 55-66. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2017.4.55
 • Król, K., Prus B. (2017). Monitoring the use of the internet application for Tomice municipality local plan of spatial development. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 2, 91-98. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2017.2.91
 • Król, K., Zdonek, D. (2017). Charakterystyka rynku usług hostingowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 102, 157-167. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.102.13
 • Król, K., Zdonek, D. (2017). Jakość witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych małopolski według wybranych miar syntetycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 102, 169-177. DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.102.14
 • Król, K., Zdonek, D., Gorzelany, J. (2017). Wartość informacyjna domeny internetowej. Marketing i Rynek, 3, 24-32.
 • Król, K., Zuśka, Z. (2017). Analiza porównawcza wybranych technik prezentacji danych środowiskowych w oknie przeglądarki internetowej na przykładzie monitoringu jakości powietrza. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(4), 101-114. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101
 • Król, M., Król, K., Gawrońska, G., (2017). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wybrane zagadnienia prawne. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 16(2), 87-96. [pobierz]
 • Prus, B., Król, K. (2017). Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(2), 179-197. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.179

2016

 • Król, K. (2016). Analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015. Roczniki Administracji i Prawa, XVI (2), 193-205.
 • Król, K. (2016). Analiza porównawcza wybranych narzędzi automatyzujących tworzenie prezentacji danych w oknie przeglądarki. Przegląd Teleinformatyczny, 3-4(42), 3-17.
 • Król, K. (2016). Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(1), 74-85.
 • Król, K. (2016). Data presentation on the map in Google Charts and jQuery JavaScript technologies. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 2, 91-106. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2016.2.91
 • Król, K. (2016). Ocena dostępności witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych dla osób niepełnosprawnych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych — Problems of Small Agricultural Holdings, 2, 45-61. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.2.45
 • Król, K. (2016). Organizacyjne aspekty walki ze spamem z punktu widzenia przeciętnego użytkownika. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 1(33), 55-70.
 • Król, K. (2016). Renta planistyczna i opłata adiacencka — wybrane zagadnienia prawne. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 243-252. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243
 • Król, K. (2016). Sondaż opinii pracowników na temat warunków zatrudnienia — studium przypadku. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2 (34), 111-126.
 • Król, K. (2016). Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych — Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 57-71. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.3.57
 • Król, K. (2016). Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 84-100.
 • Król, K., Bedla, D. (2016). Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego. Marketing i Rynek, 3, 20-28.
 • Król, K., Prus, B. (2016). The comparative analysis of selected interactive data presentation techniques on the example of the land use structure in the commune of Tomice. Polish Cartographical Review, 48(3), 115-127. DOI: https://doi.org/10.1515/pcr-2016-0009
 • Król, K., Prus, B., Salata, T. (2016). Geoportal 2: nationwide network node of spatial information — description of its characteristics and an attempt at evaluation of selected functionalities. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 1, 47-63. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2016.1.47
 • Król, K., Szewczyk, B., Pawłowska, B. (2016). Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 253-264. DOI: https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.253

2015

 • Bedla, D., Król, K. (2014). Wpływ użytkowania zlewni na jakość wód stawu wiejskiego na przykładzie zbiornika „Zelków”. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13(4), 25-33. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2014.13.4.25
 • Bedla, D., Król, K. (2015). An interactive map of mountain river hydromorphological diversity — case study. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 17-27. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2015.4.17
 • Król, K. (2015). Conception of a touristic map and nature protection forms created with use of open data sources and free software on a Grybów commune example. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 49-59. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2015.4.49
 • Król, K. (2015). Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(2), 111-123. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111
 • Król, K. (2015). Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 7(1), 343-355. DOI: http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2015.01.21
 • Król, K. (2015). Kalkulacja kosztów wykonania oraz promocji strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(4), 41-48. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.41
 • Król, K. (2015). Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych — Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 5-23. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.4.5
 • Król, K. (2015). Ocena wybranych technik tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(4), 49-59. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.49
 • Król, K. (2015). Organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem danych z perspektywy zagrożeń phishingu. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2(30), 19-32.
 • Król, K. (2015). Presentation of objects and spatial phenomena on the Internet map by means of net resource address parameterization technique. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 35-47. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2015.4.35
 • Król, K. (2015). The description and comparative analysis of chosen tools automatizing the process of creating interactive maps of spatial objects. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 3, 91-99. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2015.3.91
 • Król, K. (2015). Tworzenie statycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu sieciowego — analiza porównawcza. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(4), 61-73. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.61
 • Król, K., Bedla, D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, 11, 22-29.
 • Król, K., Bedla, D. (2015). Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych — Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 53-65. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2015.3.53
 • Król, K., Bedla, D., Stachura, T. (2014). Zastosowanie aplikacji internetowej do prezentacji charakterystyki wybranych zbiorników wodnych i ich zlewni. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13(4), 315-326. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2014.13.4.315
 • Król, K., Szomorova, L. (2015). The possibilities of using chosen jQuery JavaScript components in creating interactive maps. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 2, 45-54. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/gll/2015.2.45