Karol Król

Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Optymalizacja witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek

Cytuj (APA): Król, K. (2018). Stopień optymalizacji witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek internetowych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 110-121. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.2.20; [pobierz]

Widoczność witryny w wynikach wyszukiwania decyduje o jej skuteczności. Miejsce witryny na kartach SERP mogą poprawić działania optymalizacyjne. Celem badań jest pomiar stopnia optymalizacji witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek internetowych. Badania wykonano w formie audytu SEO, w zbiorze 712 witryn. Wykazano, że istniała wyraźna zależność między responsywnością witryn a stopniem ich optymalizacji dla wyszukiwarek. Z badań płyną dwie rekomendacje: właściciele obiektów turystyki wiejskiej powinni dostosować swoje witryny do urządzeń przenośnych i skoncentrować działania na pozyskiwaniu treści generowanych przez użytkowników.

download
line

Przystępność percepcyjna internetowych ofert turystyki wiejskiej

Cytuj (APA): Król, K. (2018). Przystępność percepcyjna internetowych ofert turystyki wiejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(1), 81-91. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.1.7; [pobierz]

Text to code ratio

O skuteczności witryny internetowej może decydować odpowiednio zredagowany i zaprezentowany opis oferty produktowej. Teksty pełne specjalistycznych zwrotów mogą okazać się nieprzystępne. Nie inaczej jest w przypadku opisu ofert turystyki wiejskiej. Celem pracy jest ocena przystępności percepcyjnej ofert opublikowanych na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej. Analizie poddano oferty zamieszczone na 515 witrynach. Badania wykonano w ujęciu ilościowym i jakościowym. Z każdej witryny pobrano reprezentatywną próbkę tekstu, liczącą od 180 do 200 wyrazów tekstowych, a następnie dokonano jej analizy przy pomocy aplikacji internetowych Jasnopis oraz Logios. Analizę ilościową wykonano w oparciu o pomiary stosunku treści do kodu witryny. Wykazano, że oferty zamieszczone na stronach internetowych obiektów turystyki wiejskiej były napisane językiem trudniejszym, lecz przystępnym. Jednocześnie jednak duża liczba witryn prezentowała niewiele treści, co w dalszej perspektywie może wpłynąć negatywnie na ich efektywność.

download
line

Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych

Cytuj (APA): Król, K. (2017). Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(3), 33-43. DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.19

Wydajność witryn internetowych

Dynamika rozwoju agroturystyki zależy w dużym stopniu od działań marketingowych, w tym promocji usług. Wielu właścicieli gospodarstw agroturystycznych wykorzystuje witryny internetowe do prezentacji swojej oferty i dotarcia z nią do szerszego grona odbiorców. Takie atrybuty witryny jak: użyteczność, funkcjonalność, interaktywność i wydajność są często postrzegane jako obietnica wysokiej jakości oferty, z której klient rozważa skorzystać. Celem pracy był pomiar wydajności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Badania miały charakter pilotażowy i zostały wykonane w zbiorze 100 witryn internetowych, których adresy pozyskano w wyszukiwarki Google oraz jednego z ogólnopolskich katalogów. Testy wydajności wykonano za pomocą wybranych aplikacji internetowych. Ponadto wytypowano strony o skrajnych parametrach, które poddano szczegółowej analizie. W konkluzji wykazano, że witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych charakteryzowały się zadowalającym stopniem wydajności, co nie zawsze jednak korespondowało z ich efektywnością i jakością wykonania.

download
line

Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie

Global technological changes and their influence on the promotion of agritourism on the Internet

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 84-100.

Globalne zmiany technologiczne

O przewadze konkurencyjnej na rynku usług turystycznych może zadecydować wykorzystanie możliwości, jakie dają Internet oraz globalne zmiany technologiczne. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych położonych w województwach: warmińsko-mazurskim, podkarpackim i małopolskim. Badania wykonano za pomocą aplikacji sieciowych, które automatyzują testy wybranych parametrów witryn, w szczególności użyteczności, wydajności oraz techniki wykonania. W konkluzji wykazano, że oceniane witryny wymagają optymalizacji, i w świetle zmian jakościowych zachodzących w Internecie, mogą sukcesywnie tracić miejsce w wynikach wyszukiwania. Ponadto wyniki badań skłaniają do refleksji nad skutecznością indywidualnych witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych w promocji ich usług, i rodzą pytanie czy w przyszłości dominującej roli nie przejmą w tym zakresie wyspecjalizowane portale grupujące oferty noclegów w Internecie.

download
line

Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich

Evaluating rural communities websites in Małopolska for accessibility

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(1), 74-85.

Audyt dostępności witryn internetowych

Jednym z celów, który powinny realizować jednostki administracji samorządowej, jest ułatwienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do elektronicznych usług publicznych. W czerwcu 2015 roku zapewnienie dostępności systemów teleinformatycznych dla osób niepełnosprawnych stało się obowiązkiem podmiotów realizujących zadania publiczne. Celem pracy jest ocena dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Audyt przeprowadzono z wykorzystaniem testów automatycznych oraz analizy eksperckiej. Badania pokazują, że ocena ekspercka jest relatywnie trudna, a na witrynach internetowych gmin wiejskich często występują przerost formy nad treścią oraz szum informacyjny. Ponadto wciąż liczna jest grupa witryn znacznie odbiegających od bieżących standardów, które powinny zostać zarchiwizowane i zastąpione nowymi. W zakresie dostępności witryn internetowych gmin wiejskich pozostaje więc przed ich włodarzami jeszcze wiele do zrobienia.

download
line

Skip to content