Karol Król

Zarządzanie Publiczne

Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012-2015

Analysis of Local Government Appeal Boards’ activity in Poland in the years 2012-2015

Cytuj (APA): Król, K., Gawroński, K. (2017). Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012-2015. Zarządzanie Publiczne, 2(38), 219-231. DOI: 10.4467/20843968ZP.16.018.7233

Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej. Kolegia są gwarantem ochrony praw obywateli, a także prawa do dobrej administracji. Celem pracy jest analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Polsce w latach 2012-2015. W pracy zastosowano metodę analizy opisowo-logicznej. Materiał wyjściowy stanowiły informacje roczne z działalności kolegiów. W badanym okresie zaobserwowano m.in. wahania liczby spraw wpływających do kolegiów, a przeprowadzona analiza pozwala prognozować w kolejnych latach wpływ spraw na poziomie około 200 tysięcy rocznie. Ponadto badania pokazują, że od 2012 roku składy orzekające kolegiów potrzebują coraz więcej czasu na załatwienie sprawy. Zgłaszają przy tym coraz większy stopień skomplikowania spraw.
line

Skip to content