Karol Król

ACTA Administratio Locorum

Opportunities of financing local spatial development plans from private resources — the study in terms of Poland and the Slovak Republic

Cytuj (APA): Król, K., Muchová, Z. (2018). Opportunities of financing local spatial development plans from private resources — the study in terms of Poland and the Slovak Republic. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 17(1), 29-40.

spatial development

W pracy podjęto temat możliwości partycypacji w kosztach planowania miejscowego w Polsce podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dopuszczonych prawem źródeł finansowania miejscowych planów w Polsce i na Słowacji. Studia te zrealizowano w oparciu o analizę wybranych wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także aktów prawnych i wyroków sądowych. Wykazano, że w Republice Słowackiej finansowanie miejscowych planów ze środków inwestora jest powszechnie praktykowane. Inwestor może pokryć koszty sporządzenia dokumentacji planistycznej po podpisaniu stosownej umowy z gminą. W Polsce kwestia finansowania miejscowych planów przez podmioty prywatne budzi wątpliwości, jest kontrowersyjna i niejednoznaczna, często trafia na wokandę, a ocena legalności finansowania przez inwestora miejscowych planów wymaga w każdym przypadku szczegółowej analizy okoliczności faktycznych i prawnych.

download
line

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wybrane zagadnienia prawne

Cytuj (APA): Król, M., Król, K., Gawrońska, G., (2017). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wybrane zagadnienia prawne. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 16(2), 87-96.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna umożliwiać ocenę skutków uchwalenia planu lub jego zmiany, korektę proponowanych rozwiązań, spójną ocenę skumulowanych oddziaływań na sąsiadujących terenach objętych różnymi dokumentami, jak i ustanawiać ramy późniejszego monitorowania skutków przyjętych rozstrzygnięć. Celem pracy była analiza wybranych orzeczeń sądowych dotyczących takich aspektów sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wzbudziły wątpliwości skarżących. W konkluzji wykazano, że prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dowód przy dokonywaniu oceny wpływu, ustalonego w projekcie miejscowego planu przeznaczenia terenu na elementy przyrody, a zawarte w prognozie informacje powinny być dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości miejscowego planu.

download
line

Skip to content