ACTA Administratio Locorum

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wybrane zagadnienia prawne

Cytuj (APA): Król, M., Król, K., Gawrońska, G., (2017). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wybrane zagadnienia prawne. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 16(2), 87-96.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna umożliwiać ocenę skutków uchwalenia planu lub jego zmiany, korektę proponowanych rozwiązań, spójną ocenę skumulowanych oddziaływań na sąsiadujących terenach objętych różnymi dokumentami, jak i ustanawiać ramy późniejszego monitorowania skutków przyjętych rozstrzygnięć. Celem pracy była analiza wybranych orzeczeń sądowych dotyczących takich aspektów sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wzbudziły wątpliwości skarżących. W konkluzji wykazano, że prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dowód przy dokonywaniu oceny wpływu, ustalonego w projekcie miejscowego planu przeznaczenia terenu na elementy przyrody, a zawarte w prognozie informacje powinny być dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości miejscowego planu.

download
line