Karol Król

Roczniki Administracji i Prawa

Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych

Cytuj (APA): Król, K., Król, M. (2017). Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych. Roczniki Administracji i Prawa, XVII (zeszyt specjalny), 209-222.

W pracy zaprezentowano analizę wybranych wyroków sądowych opublikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 10 października 2016 r. Celem analizy było rozpoznanie wachlarza przypadków, w których naliczenie opłaty planistycznej stanowiło podstawę skargi do sądu administracyjnego.
Najczęściej wątpliwości wzbudzało naliczenie opłaty planistycznej w przypadku darowizny lub dziedziczenia nieruchomości, zamiany nieruchomości, nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości celem zaspokojenia roszczeń pożyczkodawcy, a także nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ponadto głównym zarzutem skarżących było naliczanie opłat planistycznych w oparciu o wadliwie sporządzony operat szacunkowy.

download
line

Analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015. Roczniki Administracji i Prawa, XVI (2), 193-205.

W Polsce funkcjonuje obecnie 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO), z czego 3 w Małopolsce. Sprawują one kontrolę instancyjną nad jednostkami samorządu terytorialnego, są niezależne w orzekaniu i posiadają cechy organu o charakterze przedsądowym. Celem pracy była analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych spraw administracyjnych. Analizę wykonano w oparciu o dane statystyczne zawarte w informacjach rocznych o działalności kolegiów odwoławczych. Liczba spraw rozpatrzonych w latach 2010-2015 przez SKO w Małopolsce jest znacząca, a sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego stanowią istotny odsetek spraw administracyjnych. Badania pokazują jednak, że wieloletni okres obowiązywania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ugruntowane orzecznictwo sądowe spowodowały, że sprawy te są przez kolegia rozpatrywane z coraz większą sprawnością.

download
line

Skip to content