Karol Król

Acta Formatio Circumiectus

Application of interactive charts in the evaluation of socio-economic development of regions; The case of Poland

Cytuj (APA): Król, K., Prus, B. (2018). Application of interactive charts in the evaluation of socio-economic development of regions; The case of Poland. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 17(3), 141-151. DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.3.141

Google Charts

W artykule przedstawiono wielowymiarowe, interaktywne wykresy danych, jako narzędzie wspomagające interpretację zjawisk przestrzennych. Analizie poddano zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego województw, definiowane w wielowymiarowej przestrzeni zmiennych. Klasyfikację obiektów przeprowadzono z wykorzystaniem typologii. Dane pozyskano ze źródeł statystyki publicznej i zestawiono w formie macierzy, a następnie poddano normalizacji w celu doprowadzenia ich do bezpośredniej porównywalności. Zaobserwowano duże zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw w Polsce. Analiza liniowego rozkładu metawskaźników rozwoju pokazała, że ich najwyższe wartości przypadły w grupie czynników społecznych, zaś najniższe — przyrodniczych. W konkluzji zwrócono uwagę, że interaktywne wizualizacje uzupełniają tabelaryczną formę prezentacji danych, a takze pozwalają analizować zjawiska w ujęciu przestrzennym.

download
line

Analiza porównawcza wybranych technik prezentacji danych środowiskowych w oknie przeglądarki internetowej na przykładzie monitoringu jakości powietrza

Cytuj (APA): Król, K., Zuśka, Z. (2017). Analiza porównawcza wybranych technik prezentacji danych środowiskowych w oknie przeglądarki internetowej na przykładzie monitoringu jakości powietrza. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(4), 101-114. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101

Google Charts

Sukcesywnie zwiększa się zakres i powszechność zastosowań wizualizacji danych środowiskowych w upowszechnianiu i popularyzacji wyników pomiarów terenowych i badań naukowych. Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych technik i narzędzi komputerowych, które umożliwiają prezentację danych środowiskowych w formie wykresu wskaźnikowego, w oknie przeglądarki internetowej. Za dane wejściowe przyjęto wyniki pomiarów wykonanych w ramach monitoringu lokalnego jakości powietrza w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Do wizualizacji danych wybrano wartości średnie godzinowe stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu PM10 oraz PM2,5. Wykresy przygotowano z wykorzystaniem czterech alternatywnych narzędzi projektowych w oparciu o skalę pomiarową indeksu jakości powietrza. Podstawą analizy porównawczej były testy eksploracyjne (poznawcze), które wykonywano techniką samooceny, w oparciu o scenariusz prac projektowych. W konkluzji zwrócono uwagę, że prezentacja danych środowiskowych w oknie przeglądarki internetowej za pomocą wykresów wskaźnikowych nie jest powszechnie stosowana, choć zdaniem autorów tkwi w niej duży potencjał, w szczególności informacyjny.

download
line

A betterment levy in Poland and a fee payable to development in the Slovak Republic — differences and similarities

Cytuj (APA): Król, K., Gawroński, K., Halva, J., Pagáč, J. (2017). A betterment levy in Poland and a „fee payable to development” in the Slovak Republic — differences and similarities. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(2), 137-146. DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.137

A betterment levy in Poland and a fee payable to development in the Slovak

An attempt to compare two public levies calculated by units of territorial government in order to collect resources for infrastructure investments — a betterment levy in Poland and “a fee payable to development” (in Slovak: poplatek za rozvoj) in the Slovak Republic was made in the paper. It was assumed that the pursued research objective will be realized by means of the desk research analysis as well as the descriptive and logical one. Legal acts that govern issues of calculating a betterment levy in Poland and also selected legal acts which are obligatory in the Slovak Republic were subject to the detailed analysis. In conclusion, it was revealed that in spite of the fact that both fees are single levies collected for infrastructure investments, their calculating way as well as legal construction are radically different.

download
line

Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

Cytuj (APA): Prus, B., Król, K. (2017). Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(2), 179-197. DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.179

Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych

Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Wszystkie z wybranych metod opierają się na założeniach podobieństwa jednostek wynikającego z obliczonych odległości taksonomicznych, w tym przypadku odległości euklidesowych. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną.

download
line

Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables

Cytuj (APA): Król, K., Szewczyk, B., Pawłowska, B. (2016). Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 253-264. DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.253

W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój interaktywnych form przekazu, w tym kartografii internetowej i geowizualizacji. Celem pracy jest charakterystyka i ocena wybranych technik i narzędzi komputerowych wykorzystanych do utworzenia interaktywnej mapy zjawisk przestrzennych prezentującej wyniki obserwacji florystycznych przeprowadzonych w sołectwie Tenczynek (woj. małopolskie).W konkluzji wykazano, że narzędzie Fusion Tables jest użyteczne i stosunkowo proste w obsłudze — przy relatywnie niewielkich nakładach pracy pozwala utworzyć interaktywną mapę dowolnego zjawiska o charakterze przestrzennym. Zwrócono również uwagę, że aplikacje internetowe mogą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez ukierunkowany i odpowiednio zredagowany przekaz.

download
line

Renta planistyczna i opłata adiacencka — wybrane zagadnienia prawne

Cytuj (APA): Król, K. (2016). Renta planistyczna i opłata adiacencka — wybrane zagadnienia prawne. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 243-252. DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.243

Renta planistyczna i opłata adiacencka

Z uwagi na zawiłości prawne, liczne odwołania do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nieprawidłowości wykazywane w raportach Najwyższej Izby Kontroli, a także Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie naliczania przez organy gminne opłat planistycznych i adiacenckich, za cel pracy przyjęto prezentację, analizę oraz syntezę wybranych wystąpień pokontrolnych oraz aktów prawnych poświęconych naliczaniu tychże opłat. Zebraną dokumentację poddano szczegółowej analizie, która pozwoliła zidentyfikować najczęściej popełniane błędy przy ich ustalaniu. W konkluzji zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia prawne ustalania opłat planistycznych i adiacenckich oraz wyszczególniono punkty newralgiczne związane z ich naliczaniem.

download
line

Tworzenie statycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu sieciowego — analiza porównawcza

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Tworzenie statycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu sieciowego — analiza porównawcza. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 14(4), 61-73. DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.61

parametryzacja adresu zasobu sieciowego

Celem pracy jest charakterystyka i analiza porównawcza technik parametryzacji adresu zasobu sieciowego, dostępnych w ramach interfejsów programistycznych API wybranych portali mapowych. Opisywana technika pozwala wywołać w oknie przeglądarki mapę zjawisk przestrzennych w formie rastrowej. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że trudno jest wskazać, które z testowanych rozwiązań jest najlepsze, a każdy z prezentowanych interfejsów API ma swoje cechy charakterystyczne.

download
line

Ocena wybranych technik tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Ocena wybranych technik tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(4), 49-59. DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.49

tworzenie interaktywnych map

Technologia informacyjna dostarcza programistom wielu technik i narzędzi, które można wykorzystać do tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych. W artykule zaprezentowano wybrane z nich, ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Bing Maps, jako alternatywy dla map Google. Badania oparto na testach modelowej aplikacji sieciowej prezentującej wybrane zbiorniki wodne okolic Krakowa, którą przygotowano według odrębnych założeń projektowych. Wykazano różnice pomiędzy wykorzystanymi technikami. Wyniki testów pokazują, że użytkownicy aplikacji oczekują rozbudowanych funkcjonalności, możliwości personalizacji widoku mapy, interaktywności oraz dynamicznej formy prezentacji treści.

download
line

Kalkulacja kosztów wykonania oraz promocji strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Kalkulacja kosztów wykonania oraz promocji strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(4), 41-48. DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.41

Kalkulacja kosztów

Właściciele gospodarstw agroturystycznych dostrzegają szansę na zwiększenie obłożenia kwater poprzez promowanie swoich usług za pomocą Internetu. Wobec tego często decydują się na współpracę z firmą wyspecjalizowaną w tworzeniu projektów sieciowych. W artykule podjęto próbę analizy kosztów wykonania witryny gospodarstwa agroturystycznego oraz warunków współpracy, jakie proponują firmy działające na rynku technologii informacyjnych. W badaniach posłużono się ankietą oraz metodą z rodzaju „tajemniczy klient”.
Badania pokazują, że kluczowy może być dobór wykonawcy, do którego kierowane jest zapytanie ofertowe. Wycena wykonania niedużego projektu indywidualnego, przygotowana przez firmę z wypracowaną pozycją rynkową może znacząco przewyższać przeciętne ceny usług świadczonych przez nieduże podmioty z rynków lokalnych. Wskazany jest więc wybór usługodawcy z najbliższej okolicy, ponieważ jego wycena będzie bardziej dostosowana do możliwości klientów i uwarunkowań lokalnych.

download
line

Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI

Cytuj (APA): Król, K. (2015). Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(2), 111-123. DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111

Funkcja witryn internetowych

Sfera komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem powoli, aczkolwiek konsekwentnie przenosi się do Internetu. Wzrasta zainteresowanie kreowaniem wizerunku i budowaniem marki w sieci oraz promowaniem i pozyskiwaniem klientów przez Internet. Tendencje te nie ominęły branży turystycznej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej. W artykule poruszono kwestie klasyfikacji witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według pełnionej funkcji oraz wybranych parametrów technicznych według modelu wdrażania technologii internetowej SMWTI (ang. The Simplified Model of the Web Technology Implementation). Badania pokazują, że twórcy witryn internetowych wciąż nie przywiązują należytej uwagi do jakości i aktualności publikowanych treści oraz bezbłędnego przygotowania strony pod kątem programistycznym, podczas gdy są to jedne z kluczowych czynników wpływających na budowę wizerunku w sieci.

download
line

Zastosowanie aplikacji internetowej do prezentacji charakterystyki wybranych zbiorników wodnych i ich zlewni

Cytuj (APA): Stachura, T., Bedla, D., Król, K. (2014). Zastosowanie aplikacji internetowej do prezentacji charakterystyki wybranych zbiorników wodnych i ich zlewni. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 13(4), 315-326. DOI: 10.15576/ASP.FC/2014.13.4.315

Dopełnieniem badań terenowych oraz analiz dostępnych materiałów źródłowych może być interaktywna aplikacja internetowa prezentująca zebrane dane i wypracowane wnioski. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki wybranych zbiorników wodnych i ich zlewni w formie aplikacji internetowej. Techniki i narzędzia komputerowe wykorzystane do jej utworzenia poddano analizie opisowej, oceniono też możliwości ich zastosowania.

download
line

Skip to content