Media (społecznościowe) w czasie pandemii

Media (społecznościowe) w czasie pandemii

Media (społecznościowe) w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie większości mechanizmów rządzących światem. Wywarła także wpływ na ekosystem cyfrowy, w tym sposób korzystania z mediów społecznościowych. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Śląską we współpracy z Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dowiodły, że czas pandemii może być „dobrym momentem” na wejście na rynek z nową platformą społecznościową lub na intensyfikację promocji mniej znanych serwisów społecznościowych.

Na podstawie:
Zdonek, D., Król, K. (2021). The Impact of Sex and Personality Traits on Social Media Use during the COVID-19 Pandemic in Poland. Sustainability, 13(9), 4793. https://doi.org/10.3390/su13094793

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie większości mechanizmów rządzących światem. Wywarła także wpływ na ekosystem cyfrowy, w tym sposób korzystania z mediów społecznościowych, co zostało już wykazane. W latach 2020-2021 ukazało się wiele artykułów naukowych poświęconych dezinformacji w mediach społecznościowych. Wiele uwagi poświęcono także badaniom wpływu treści zamieszczanych w mediach społecznościowych na kondycję psychiczną i samopoczucie odbiorców, a także ich decyzje, w tym zakupowe. Ponadto wielu badaczy udowodniło, że płeć i wiek mają wpływ na sposób korzystania z mediów społecznościowych.

Od autorów: — „Nasze badania wypełniły pewną lukę, ponieważ ich celem była odpowiedź na pytanie w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób korzystania z serwisów społecznościowych z uwzględnieniem płci, wieku i wybranych cech osobowości użytkowników tych mediów w Polsce.” —

Artykuł wpisuje się w aktualny nurt badawczy prezentując oryginalne i nowe wyniki badań w zakresie wpływu COVID-19 na rozwój mediów społecznościowych na przykładzie użytkowników z Polski. Ponadto w artykule przedstawiono opinie użytkowników związane z przyszłością wybranych serwisów społecznościowych oraz ujawniono, które serwisy cieszyły się w czasie pandemii największą popularnością.

Badania dowiodły, że czas pandemii może sprzyjać uruchamianiu nowych platform społecznościowych [Zdonek i Król 2021].

Streszczenie: Pandemia COVID-19 w szczególny sposób wpłynęła na sposób w jaki użytkownicy korzystają z serwisów społecznościowych (SM). Celem pracy jest zbadanie wpływu pandemii na korzystanie z mediów społecznościowych z uwzględnieniem płci, wieku oraz osobowości użytkowników na przykładzie Polski. Badania ankietowe przeprowadzono w zbiorze 469 respondentów, którzy aktywnie korzystali z SM. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Zdaniem znacznej części respondentów pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób w jaki korzystali z mediów społecznościowych. Respondenci wskazali, że do korzystania z SM najbardziej motywowały ich potrzeby doraźne, często pragmatyczne, w tym potrzeba szybkiej komunikacji i wymiany informacji, ale także potrzeba kontaktów towarzyskich.
Kobiety z badanego zbioru były znacznie aktywniejsze w mediach społecznościowych, w szczególności w serwisie Instagram. Ponadto aktywniej korzystały z serwisów Pinterest oraz Snapchat. Z kolei mężczyźni wykazali większą aktywność w serwisie YouTube. Ekstrawertycy zdecydowanie częściej publikowali treści w takich serwisach jak Facebook, Instagram, Snapchat czy Pinterest. Ponadto wykazywali się większą aktywnością i częściej oceniali treści zamieszczone w SM. Respondenci wskazali także serwisy społecznościowe, które ich zdaniem stracą lub zyskają na popularności w najbliższym czasie. Z badań płynie ogólny wniosek, że czas pandemii może być „dobrym momentem” na uruchomienie nowych serwisów społecznościowych oferujących nowe funkcjonalności i skupionych wokół wąskich zainteresowań, a także na działania w celu wypromowania mało znanych serwisów.

Skip to content