Profilowanie witryny — wnioskowanie oparte o obserwacje i eksperymenty

Profilowanie witryny — wnioskowanie oparte o obserwacje i eksperymenty

Koncepcja profilowania witryny

Profilowanie to proces określania indywidualnej charakterystyki witryny internetowej na podstawie dostępnych danych. Polega na wnioskowaniu opartym o obserwacje, symulacje i eksperymenty. Istotą profilowania witryny jest utworzenie charakterystyki witryny tylko i wyłącznie na podstawie wyników audytu SEO, a jego celem jest wzrost efektywności audytu.

profilowanie

Proces profilowania witryny

Profilowanie to prognozowanie, przypuszczanie, szacowanie, wnioskowanie. Audytor w procesie profilowania witryny wykorzystuje różnorakie narzędzia testujące oraz wiedzę z zakresu technik projektowych (zagadnienia on-site), w tym programistyczną, projektowania graficznego, ergonomii i użyteczności, czy też psychologii poznawczej. Niezbędna jest także wiedza z zakresu zagadnień off-site, w tym znajomość zasad działania przeglądarek, budowy rankingu wyszukiwarek oraz autorytetu witryny/domeny. Ostatecznym celem profilowania jest powiązanie fragmentów przeprowadzonej oceny z określonym typem witryny lub jej określoną cechą.

Profilowanie zakłada, że z analizy atrybutów SEO można utworzyć profil technologiczny, swoistą charakterystykę witryny bez jej wcześniejszego przeglądania.

Bazą wyjściową dla profilowania witryny są wyniki testów SEO, które umożliwiają zastosowanie generalizacji np. naukowych, metodologicznych czy też wynikających z doświadczeń audytora np. jeśli witryna jest responsywna to jest prawdopodobnie utworzona w oparciu o system zarządzania treścią CMS i wiele komponentów składowych, a także cechuje ją dynamika prezentacji treści i interaktywność. Wadą generalizacji jest to, że nie są one bezwyjątkowe. Nie dają one zatem pewności całkowitej i są obarczone błędem petitio principii. Eksperyment: zapoznaj się z przykładem profilowania…

rakieta

Profilowanie witryny czy ocena wstępna?

Profilowanie bywa często traktowane, jako czynność uzupełniająca audyt SEO w sytuacji braku dostępu do narzędzi testujących, gdy wyniki testów są niekompletne, niewystarczające lub niedostępne. W profilowaniu pomocna bywa także lista kryteriów (atrybutów zasadniczych witryny), które są następnie, na drodze audytu SEO, weryfikowane.

O trafności profilowania decydują dwa czynniki: doświadczenie audytora oraz jakość i zakres audytu wykonywanego przez aplikację testującą.

Rezultatem profilowania jest charakterystyka witryny (ocena in situ, stanu zastanego), która jest weryfikowana ze stanem faktycznym w procesie bezpośredniego przeglądania witryny (w trakcie badań inspekcyjnych). Wykaz newralgicznych atrybutów wymagających poprawy oraz lista zaleceń pokontrolnych są przeważnie przygotowywane po weryfikacji profilu.

Wstępny profil witryny warto sporządzić w oparciu o jedną wytypowaną wcześniej aplikację, autoryzowaną i agregującą testy w różnych płaszczyznach. Następnie wskazana jest jego weryfikacja w oparciu o wyniki testów przeprowadzonych przy pomocy dodatkowych aplikacji. Profilowaniu towarzyszy bowiem ryzyko wyciągnięcia błędnych wniosków z wyników audytu, jeżeli do jego przeprowadzenia zostanie wykorzystana jedna aplikacja testująca. W profilowaniu przydatny może być zestaw aplikacji agregujących testy, które są względem siebie komplementarne. Pozwala to lepiej przetestować witrynę oraz zweryfikować wartości pomiaru tych samych atrybutów witryny.

Skip to content